January 17, 2016

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) - Raga Nand (Basel, 1992)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) and Pt. Shankar Ghosh (Tabla) - Raga Puriya Dhaneshri (Raj Bhaban Punjab, 1986)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) - Raga Provat Bhairab (AIR, Kolkata)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) and Ud. Zakir Hussain (Tabla) - Ragas Piloo and Khamaj (Vassar College, 1989)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) and Pt. Shankar Ghosh (Tabla) - Ragas Piloo and Bhairabi (Raj Bhaban Punjab,1986)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) - Raga Suddh Bilawal (NJ, 1985)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) - Raga Shukla Bilawal (NJ, 1985)

Pandit Buddhadev Dasgupta (Sarod) - Rabindra Sangeet