August 30, 2013

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raag Darbari

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raag Adana

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Jaijaiwanti

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Gunkali

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Bhairavi

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Asavari

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Desi

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raag Shankara

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raag Darbari

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Darbari Kanada

The Senior Dagar Brothers (Ud. Nasir Moinuddin Dagar and Ud. Nasir Aminuddin Dagar) - Dhrupad - Raga Todi

August 21, 2013

Pandit Bala Chander (Chandra Veena) - Dhrupad - Raga Ahir Bhairav - Alap (Excerpt)

Pandit Bala Chander (Chandra Veena) - Dhrupad - Gat in Raga Ahir Bhairav (Excerpt)

Pandit Ritwik Sanyal (Vocal) - Dhrupad - Raga Darbari Kanada

Ustad Bahauddin Dagar (Rudra Veena) and Sri Vivek Kurangale (Pakhawaj) - Rag Bhairavi

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Alhayia Bilawal

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Barari

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Devgiri Bilawal

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Jait Kalyan

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Kafi Kanada

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Khat

Pandit Nivrutibuwa Sarnaik (Vocal) - Raga Patmanjiri

August 20, 2013

Pt. Krishna Mohan Bhatt (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Live at SAIoC

Smt. Ashwini Bhide Deshpande (Vocal) - Raga Rageshri

Ustad Bahadur Khan (Sarod) and Pt. Anil Bhattacharya (Tabla) - Raga Dayavati

Ustad Bahadur Khan (Sarod) and Pt. Anil Bhattacharya (Tabla) - Raga Ahir Bibhas

Ustad Bahadur Khan (Sarod) - Raga Khamaj - Part 2

Ustad Bahadur Khan (Sarod) - Raga Khamaj - Part 1

Ustad Bahadur Khan (Sarod) - Raag Kaunshi Kanada

Ustad Bahadur Khan (Sarod) - Raga Kaushiki

Ustad Imrat Khan (Surbahar) - Raga Asavari

Ustad Imrat Khan (Surbahar) and Ud. Irshad Khan (Surbahar) - Raga Malkauns - Alap, Jor and Jhala

Ustad Imrat Khan (Sitar) and Ud. Nishat Khan (Sitar) - Raga Jaijaiwanti

August 7, 2013

Ustad Vilayat Khan (Sitar) - Raga Lalit - Alap, Jor and Jhala

Ustad Vilayat Khan (Sitar) - Gat in Raga Bhairavi

Ustad Vilayat Khan (Sitar) - Gat in Raga Shyam Kalyan

Ustad Enayat Khan (Sitar) - Raga Khamaj

Ustad Enayat Khan (Sitar) - Raga Bhoopali

Ustad Enayat Khan (Sitar) - A Presentation

Ustad Enayet Khan (Sitar) - Gat in Raag Bihari

Ustad Enayet Khan (Surbahar) - Raga Purvi - Alap

Ustad Shahid Parvez (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Live at SAIoC III

Ustad Shahid Parvez (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Live at SAIoC II

Ustad Shahid Parvez (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Live at SAIoC I

Ustad Shahid Parvez (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Live at SAIoC

Ustad Shahid Parvez (Sitar) - Raag Khamaj

Ud. Shahid Parvez (Sitar) and Ud. Akram Khan (Tabla) - Raag Charukeshi - Gat in Rupak Taal

Ustad Shahid Parvez (Sitar) - Raga Bhimpalasi (Live)

Ud. Shahid Parvez (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Raag Bageshree (Part 2 of 2)

Ud. Shahid Parvez (Sitar) - Raag Bageshree - Alap, Jor and Jhala - (Part 1 of 2)

August 6, 2013

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Mishra Kafi (Part 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Mishra Kafi (Part 1)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Bhairavi (Part 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Bhairavi - Alap (Part 1)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Mishra Pilu (Part 3)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Mishra Pilu (Part 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Mishra Pilu (Part 1)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Tilak Kamod - Gat

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Anandi Kalyan - Gat in Vilambit

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Suddha Kalyan - Gat in Drut

August 4, 2013

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Suddha Kalyan - Alap (Part 3)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Suddha Kalyan - Alap (Part 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Suddha Kalyan - Alap (Part 1)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) and Pt. Abhijit Banerjee (Tabla) - Raag Bihag Razakhani - Gat in Drut laya

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Anandamayee - Bandish of Pandit Bimalendu Mukherjee

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Bhairavi

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Hameer - Gat in Madhya laya (Part 2 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Hameer - Gat in Madhya laya (Part 1 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Gat in Madhya laya - Teentaal

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Gat in Vilambit

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Jod and Jhala (Part 2 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Jod and Jhala (Part 1 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Alap (Part 2 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Vachaspati - Alap (Part 1 of 2)

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Lalit - Alaap

August 3, 2013

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Bihag - Alaap

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raga Darbari - Mehfil Festival Nagpur 1982

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Tappa

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Ragas Yaman, Raga Mian Ki Todi and Misra Kafi - Tappa

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) and Pt. Anindo Chatterje (Tabla) - Raag Bhairavi

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Lalit

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) and Pt. Anindo Chatterjee (Tabla) - Raag Rageshri

Pandit Budhaditya Mukherjee (Surbahar) - Raag Bilaskhani Todi

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) Raag Bhoopali

Pandit Budhaditya Mukherjee (Sitar) - Raag Chandni Kedar